הסכם מייסדים (באנגלית Founder’s Agreement) הינו אחד מההסכמים הראשונים והחשובים שעליו חותמים מייסדי החברה.

הסכם המייסדים מסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של מייסדי החברה בשלל סוגיות משפטיות ועסקיות. תרומתו וחשיבותו של הסכם המייסדים היא רבה, בהיותו כלי המסדיר ומעגן את זכויותיהם של הצדדים, ומכאן תרומתו לצמצום המחלוקות בין השותפים.

הקמת מיזם הינה מסע מרתק אך רצוף אתגרים, והיא טומנת בחובה קשיים לא מועטים במהלך חיי החברה. יש חשיבות לדיון מראש ביחס לסוגיות שונות על מנת לוודא שהשותפים רואים את הדברים בצורה דומה ולתאם ציפיות. פעמים רבות, עצם הדיון בסוגיות שונות עשוי להציף פערים בין הצדדים, שראוי לדון בהן מבעוד מועד.

הסכם המייסדים צופה פני עתיד, והוא בדרך כלל מספק פתרונות מוצעים לניטרול ו/או פתרון מחלוקות, הצצות לא אחת בין שותפים, ואשר אופייניות לפעילותה של חברה. פעמים רבות שותפים סבורים כי היותם “חברים קרובים” או אף בני משפחה מייתר את הצורך בהכנת הסכם מייסדים. אלא שלעיתים, דווקא קרבה מעין זו, מצריכה הכנת הסכם, על מנת להימנע ממחלוקות עמוקות בהמשך הדרך, העשויות להתפתח לסכסוך, פגיעה בפעילות העסקית ואף למצב של DeadLock   (קיפאון) ואשר פתרונו בשלבים מאוחרים אלה באמצעים פנייה להליכים משפטיים, יעלה עשרות מונים יותר, מאשר הכנתו של הסכם קצר מראש. סכסוכים רבים יכולים היו להימנע על ידי ניסוח של הסכם המסדיר את היחסים מלכתחילה.

לפיכך, רצוי לחתום על הסכם המייסדים בשלבים הראשוניים של הקמת המיזם.

הסכם המייסדים הינו הסכם פנימי בין מייסדי החברה (ובעלי מניותיה) והוא שונה מתקנון החברה, המחייב את כל בעלי המניות הקיימים והעתידיים.

סעיפים חשובים בהסכם מייסדים:

בין הסעיפים החשובים, שראוי להתייחס אליהם במסגרת הסכם המייסדים (מובן שהרשימה אינה ממצה, ויש להתייחס עם עו”ד העוסק בתחום):

  1. הסדרת אופן הפעילות והיישות המשפטית לצורך תפעול המיזם – לרוב המדובר על הקמת חברה בע”מ, ולכך יש יתרונות שונים. בהקשר זה ראוי לבחון היכן תוקם החברה (תוך בחינת שיקולי מיסוי, קניין רוחני ועוד); מהו מבנה החברה, הרכב הדירקטוריון וכיו”ב.
  1. הסדרת הון המניות של החברה – מהי חלוקת המניות בין המייסדים ומהו שיעור האחזקות שלהם? האם יש סוגים שונים של מניות, לדוגמא מניות רגילות ומניות בכורה – המעניקות זכויות עודפות כלשהן? מהן?
  1. תפקידי המייסדים – מהי חלוקת התפקידים וגזרת האחריות של כל מייסד. מהם התחייבויות שלהם. בהקשר זה ראוי לבחון האם המייסדים יחתמו על הסכמי העסקה? מהו הגמול ותמורה שיהיו זכאים להם בגין תרומתם?
  1. ניהול החברה ומהם המנגנונים לקבלת החלטות – חשוב ביותר להסדיר את אופן ניהול החברה והמנגנונים לקבלת החלטות. האם נדרש רוב מיוחד להחלטות מסויימות? מהן? מהן המנגנונים להכרעה בהעדר הסכמה בין השותפים?
  1. מהם המנגנונים לצורך הקצאת / העברת מניות בחברה וצירוף בעלי מניות חדשים – האם תחול זכות סירוב ראשונה לבעל מניות לרכוש מניות שותף; האם תחול זכות הצטרפות להליך של העברת מניות? האם תוקנה זכות מצרנות (Pre emptive right) לפיה בכל הקצאת מניות עתידית של החברה תינתן לכל בעלי המניות בחברה, זכות, באופן יחסי לשיעור אחזקותיו בחברה באותה עת (פרו- רטה), לרכוש מאת החברה באותם תנאים, מניות בהקצאה כאמור, באופן ובתנאים כמפורט בתקנון החברה ובהתאם להחלטת הדירקטוריון.
  1. זכויות החתימה– מי מורשה לחתום בשמה של החברה? ובאילו תנאים?
  1. סודיות ואי תחרות – סעיף חשוב במיזמי הייטק בהם יש צורך לשמור על מידע סודי וקניין רוחני. לעיתים ניתן לקבוע תניות של אי תחרות המגבילות את יכולתו של צד החתום על ההסכם מלהתחרות במיזם לתקופה מסויימת.
  1. קניין רוחני – מהסעיפים החשובים ביותר בהסכם, שכן הקניין הרוחני של החברה (לרבות פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים וכיו”ב) הינם מהנכסים החשובים ביותר לחברה. אשר על כן, חשוב ביותר להסדיר, מראשית הדרך, של מי הבעלות בקניין הרוחני, לרבות בקניין רוחני אשר נצבר טרם מועד החתימה על ההסכם.
  1. מנגנונים ליישוב סכסוכים –  חשוב לקבוע מנגנונים ליישוב סכסוכים
  1. הפסקת הפעילות המשותפת ופירוק החברה – קביעת מנגנונים מוסכמיםלסיום הפעילות ו/או השותפות? מהם התנאים במקרים אלה?

 לסיכום, הסכם המייסדים הינו כלי רב חשיבות בהקמתו של מיזם עסקי, אשר תרומתו רבה הן בצד המשפטי, על דרך של הגברת הודאות והסדרת מנגנונים שונים לפתרון מחלוקות, והן מההיבט הפרקטי של הסדרת אופן פעילות החברה, חלוקת האחריות ותיאום ציפיות בין המייסדים.