חברה הינה יישות משפטית נפרדת הקיימת בפני עצמה (בנפרד מבעליה), הרשומה ברשם החברות, וחלות עליה זכויות וחובות שונות, כמפורט בחוק החברות.

קיימים סוגים שונים של חברות, כאשר חברה בערבון מוגבל (בע”מ), הינה  הסוג הנפוץ, ואשר הינה מוגבלת במניות. קיימת גם חברה שאינה מוגבלת במניות. חברה פרטית מוגדרת בחוק כחברה שאינה ציבורית.

חברה ציבורית” – חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

מי רשאי להקים חברה?

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

האם ניתן להקים חברה של אדם אחד?

התשובה חיובית. לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.

במידה וקיימים מספר בעלי מניות, מומלץ מאד להכין הסכם מייסדים טרם הקמת החברה, המסדיר את היחסים בין בעלי המניות.

לאחר בחירת סוג החברה, בחירת שם החברה, בחירת הדירקטורים, וניסוח תקנון החברה יש לפנות לרשם החברות לצורך הגשת מסמכים שונים כנדרש לצורך הקמת החברה.

המסמכים הנדרשים לצורך הקמת חברה:

 1. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה – כאשר על המבקש/ים לציין שלוש חלופות לשם המוצע. מומלץ לשים לב בעת בחירת שם החברה גם לשם המתחם (דומיין) אותו ככל הנראה תרצו לרכוש, וכן לבדוק האם ניתן לרשום סימן מסחר על השם.
 2. תקנון חברה – התקנון יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • שם החברה.
  • מטרות החברה.
  • פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.
  • פרטים בדבר הגבלת אחריות.
  • פרטי בעלי המניות, שם מלא, מס’ זיהוי ומען.
  • בעלי המניות יחתמו על התקנון וחתימתם תאומת  ע”י עו”ד.
 3. טופס בקשה לרישום חברה
 4. טופס הצהרת דירקטורים ראשונים – הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים, כפי שקבע השר.
 5. הצהרת בעלי מניות
 6. אישור על תשלום אגרה

 

היתרונות בהקמת חברה

 1. חברה מהווה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית – שלה זכויות וחובות, ונכסיה מוחזקים על ידי החברה עצמה, ולא על ידי היזמים. חברה זכאית למשל לבצע עסקאות, להירשם כבעלים של נכסים, לקבל על עצמה התחייבויות שונות וכיו”ב.
 2. הגבלת אחריות – אחריות בעלי המניות הינה מוגבלת, והם אינם אחראים על נזקים שנגרמו על ידי החברה ואי אפשר לתבוע אותם באופן אישי, למעט במקרים בהם הם אישית התרשלו וגרמו לנזק, או במקרים חריגים, בדרך כלל של מעשי מרמה, בהם ניתן לבצע “הרמת מסך” ההתאגדות –כמפורט בסעיף 6 לחוק החברות:

בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(א)  באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

(ב)  באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה,

ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו-193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

 1. היבטים מיסויים – לעיתים ניתן ליהנות מיתרונות מיסויים בשל הקמת חברה.
 2. תדמית מכובדת – ניהול עסק על ידי חברה, נתפס על ידי רבים כמכובד ומשדר הילה של הצלחה ורצינות לפעילות העסקית.
 3. גיוס כספים – חברה יהנ כלי יעיל המאפשר פלטפורמה נוחה לגיוס הון, לדוגמא תמורת הקצאת מניות.

 

עם זאת, חשוב לציין כי הקמת חברה, כרוכה בעלויות שונות, לרבות אגרת הקמת חברה, צורך בתשלומים לרו”ח והגשת דו”ח שנתי. כמו כן חברה חייבת בניהול ספרים על פי חוק.

 

נשמח לייעץ וסייע לכם בתהליך הקמת חברה חדשה. צרו קשר או התקשרו: 077-2107000.