הרעיונות שלכם מהווים נכס יקר ערך. בעידן הדיגיטלי המאפשר העתקה קלה ומהירה של תוכן, כדאי שתגנו על זכויות היוצרים שלכם.

מהן זכויות יוצרים?

דיני זכויות היוצרים מגנים על אופן ביטויים של נכסים בלתי מוחשיים, אשר הינם על פי רוב תוצר של מאמץ או כשרון מחשבתי, אינטלקטואלי או יצירתי, בארבעה סוגים עיקריים של יצירות: יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית. בנוסף לכך קיימת זכות יוצרים בתקליט. מטרתם של זכויות יוצרים הינה לעודד את הגיוון בביטויים ובידע הקיים ולהעשיר את עולם הביטויים.

לא כל יצירה זכאית להגנה של זכויות יוצרים. יצירה תזכה להגנה בכפוף למספר כללים, לרבות סיווגה כיצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, מונחים המוגדרים בחלקם בחוק וחלקם בפסקי דין שונים. כמו כן על היצירה להיות יצירה “מקורית”, לגלם מידה כלשהי של יצירתיות, וכן עליה להיות מקובעת.

חשוב לציין כי קיימת אבחנה בין הרעיון הגלום ביצירה, לבין דרך הביטוי של הרעיון וכי ההגנה אינה חלה על הרעיון אלא על אופן ביטויו, וזאת בשל האינטרס שיש לציבור בשימוש חופשי ברעיונות, לצורך קידום ופיתוח התרבות.

הזכויות הכלכליות של היוצר

חוק זכות יוצרים (התשס”ח – 2007), אשר החליף חקיקה מנדטורית משנת 1911, מגדיר מהי זכות יוצרים. זכות יוצרים ביצירה הינה הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה. החוק מגדיר אגד של זכויות כלכליות המאפשרות ליוצר לאכוף את זכויותיו, לבצע ביצירות פעולות שונות, ולמנוע מאחרים לעשותן. זכויות אלה כוללות את זכות ההעתקה; הפרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה; ביצוע פומבי; שידור; העמדת היצירה לרשות הציבור; עשיית יצירה נגזרת; השכרה. זכות זו הינה מוגבלת בזמן: חיי היוצר ועוד שבעים שנה. זכות יוצרים הינה נכס סחיר, אשר בעל הזכות רשאי למסחרה, למכור אותה, להעניק רישיונות שימוש בה וכיו”ב. הבעלות בזכויות היוצרים מוענקת על פי רוב ליוצר.

“שימוש הוגן”

הבלעדיות המוענקת לבעל זכות היוצרים אינה מוחלטת, וקיימות נסיבות שונות שבהן יהיה רשאי צד שלישי לעשות שימושים שונים ביצירות. כמו כן, ועל מנת לאזן בין אינטרסים שונים, דוגמת הצורך לתת תמריץ כלכלי הולם ליצירה אל מול הצורך לאפשר לציבור להשתמש ביצירות לשם קידום התרבות והידע, החוק מתיר “שימוש הוגן” ביצירה, שהינו חריג להגנת זכויות היוצרים, וזאת למטרות כגון: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. לצורך בחינה של “הוגנות השימוש”, קובע החוק כי יש לשקול, בין היתר, את “מטרת השימוש ואופיו”, “אופי היצירה שבה נעשה השימוש”, “היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית ביחס ליצירה בשלמותה” ו”השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה”.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא זכויות יוצרים או זכויות מבצעים צרו קשר עם משרדנו או התקשרו 077-2107000

הזכות המוסרית של היוצר

בנוסף לזכויות הכלכליות, שמשמעותן הינה כלכלית, קיימת ליוצר היצירה זכות נוספת, הידועה כ”זכות המוסרית”. זכות זו, שהינה זכות אישית של היוצר, עוסקת בקשר שבין היוצר ליצירה, והיא מגלמת שתי זכויות משנה: זכות ההורות (“הזכות לקרדיט”), אשר נועדה להבטיח ליוצר כי יצירתו תיוחס לו, וכן “זכות השלמות”, המבקשת למנוע פגיעה ביצירתו של היוצר ו/או סילופה על ידי אחרים.

הפרת זכויות יוצרים

הפרת זכויות יוצרים עשויה לגרור מגוון סעדים. חוק זכות יוצרים החדש מעניק לבית המשפט אפשרות לפסוק פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים, ללא הוכחת נזק בסך של עד 100,000 ₪, וזאת בשל כל הפרה. לצורך קביעת הפיצויים בוחן בית המשפט את נסיבות המקרה, לרבות היקף ההפרה, משך הזמן שבו בוצעה ההפרה, חומרת הנזק הממשי לתובע, הרווח שצמח לנתבע, תום ליבו של הנתבע ועוד.

זכויות מבצעים

בנוסף לזכויות היוצרים, אמנים שהינם אמנים מבצעים נהנים מזכויות נוספות: זכויות מבצעים. מבצע הינו אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית. זכויות אלה הינן בעיקרן זכויות “שליליות”, הקובעות כי למבצע תהיה הזכות שהמעשים הבאים לא ייעשו אלא בהסכמתו: טביעה; שעתוק; שידור; ומכירה, השאלה, השכרה הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר של ביצועו ללא הסכמתו. מבצעים זכאים לתמלוגים ראויים בגין השמעה או הצגה של ביצועיהם. כמו כן למבצע זכות מוסרית בביצועו.

חשיבות זכויות היוצרים

עידן האינטרנט והדיגיטל, המתאפיין בקלות ההעתקה והפרסום של יצירות שונות, לרבות יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ברשת האינטרנט, וזאת בהיקפים חסרי תקדים מחד, לצד טכנולוגיות חדשות המאפשרות לבעלי זכויות היוצרים לעקוב ולשמור על יצירותיהם בצורה קלה, זולה ופשוטה מאידך, תורם לחשיבותם המירבית של דיני זכויות, ומחייב את בעלי הזכויות להגן על זכויותיהן, ואת המשתמשים ביצירות מוגנות לבצע בחינה מדוקדקת בטרם מעשה, וזאת כדי להימנע מהפרת זכויות יוצרים.

משרדנו ישמח לסייע בייעוץ משפטי בנושאים: ייצוג וליווי אומנים / טאלנטים, רישום והגנה על זכויות יוצרים, טיפול וייצוג בתביעות בנושאי הפרת זכויות יוצרים.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא זכויות יוצרים או זכויות מבצעים צרו קשר עם משרדנו או התקשרו 077-2107000