הליך הבחינה הרגיל של בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, אורך כיום כ-16 חודשים בממוצע (על אף שלאחר הבחינה ועם קבלת סימן המסחר, תאריך הרישום הינו ממועד הגשת הבקשה).

במקרים מסוימים, לא ניתן, מסיבות שונות, להמתין למשך פרק זמן זה, ויש צורך בהקדמת הבחינה ובבחינה כמעט מידית של הבקשה לרישום סימן מסחר.

ואכן, קיים בתקנות סימני המסחר הליך מעין זה הנקרא: “בחינה על אתר”, כלומר הליך הקדמת הבחינה, ובחינת הבקשה לרישום סימן המסחר בקדימות, ולפני בקשות הקודמות לה בתור כאשר יש סיבה מוצדקת לכך, בהתאם לתקנה 22 לתקנות סימני המסחר, 1940.

נימוקים סבירים להגשת בקשה על אתר

  1. נעשה שימוש בסימן על ידי גורם שאינו מורשה לכך.
  1. ישנה כוונה להגיש בקשה בינלאומית על בסיס הבקשה הלאומית.
  1. הסימן הוגש בעבר ונתבקשו בו שינויים שלא ניתן היה לבצע במסגרת הבקשה הראשונה.
  1. הסימן היה רשום בעבר ונמחק עקב טעות.
  1. ישנה כוונה לתת בסימן רשות שימוש לאחרים.
  1. נימוקים מיוחדים נוספים שעל פי שיקול דעת המחלקה, יוחלט לראות בהם כסיבות מוצדקות.

במקרה כאמור, יש להגיש בקשה לבחינה על אתר, לצרף לבקשה לבחינה על אתר תצהיר שנחתם ונעשה כדין. על התצהיר להיות מאושר על ידי עורך דין או עורך פטנטים הרשומים בישראל. על התצהיר להכיל פירוט העובדות המשמשות יסוד לבקשה, הסיבות והנימוקים המצדיקים את הקדמתה.

כמו כן, יש לשלם אגרת בחינה על אתר.

אם אושרה הבקשה לבחינה על-אתר, התיק יועבר מידית לבוחן אשר יבחן את התיק בהקדם האפשרי.